REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

WSTĘP

Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady dokonywania zakupów, składania zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych takich jak e-book zakupionych za pomocą sklepu internetowego znajdującego się pod adresem adresem: www.jakubgrabarczyk.com

§1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Właściciel sklepu – Jakub Grabarczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAW STUDIO Jakub Grabarczyk z siedzibą w Bartąg (10-687), NIP 7393880874, REGON 363302056.

2. Sprzedawca: Jakub Grabarczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAW STUDIO Jakub Grabarczyk z siedzibą w Bartąg (10-687), NIP 7393880874, REGON 363302056 – w zakresie sprzedaży e-book; produktów, usług i publikacji elektronicznych (w tym filmy video i zdjęcia).

3. Klient – jest to osoba, bądź inna firma, która nabywa towary na swój i wyłącznie swój użytek poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej.

4. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela sklepu dostępny pod adresem: www.jakubgrabarczyk.com, umożliwiający zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych i e-book za pomocą sieci Internet.

5. Produkt – każde dobro przeznaczone przez Właściciela do sprzedaży za pomocą strony internetowej.

6. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę zarówno w sposób bezpośredni, jak i drogą elektroniczną, dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego.

7. Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, filmy, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyłączeniem e-book.

8. E-book – książka elektroniczna zapisana w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

9. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób, zasady oraz warunki sprzedaży produktów, korzystania z publikacji elektronicznych oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług, obejmujących w szczególności konsultacje i szkolenia online.

2. Klient poprzez złożenie zamówienia potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

3. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawami majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie wykorzystane obrazy, zdjęcia, układy graficzne, formularze, pisma, wzory dokumentów stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. W momencie zakupienia e-book-ów, kursów online, instruktarzy, filmów, szkoleń Klient akceptuje regulamin, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Sprzedawce i jednocześnie rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy.

§3
Warunki techniczne

1. W celu korzystania ze sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów i pobierania zakupionego dobra, niezbędne jest spełnianie niniejszych wymagań technicznych:

 • Posiadanie dostępu do łącza internetowego,
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • Posiadanie sprzętu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie ze stron WWW, obsługującą pliki COOKIES,
 • Posiadanie w sprzęcie opisanym powyżej oprogramowania, umożliwiającego odtworzenie zakupionego dobra w zapisanych formatach, np.: Adobe Reader, itp.

Właściciel sklepu informuje Klientów o możliwości skorzystania ze wsparcia technicznego przed rozpoczęciem zakupów / zamówień poprzez kontakt z nim za pomocą danych kontaktowych zawartych na stronie sklepu internetowego. Dodatkowo Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby zakupione towary i dobra można było otworzyć na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych.

§4

Warunki formalne

1. Klientem sklepu internetowego może być:

a) osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na terenie kraju należącego do Uni Europejskiej, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na terenie kraju należącego do Uni Europejskiej,  która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy

c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.

3.Klienci zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym, zgodnie z regulaminem oraz z szeroko rozumianym prawami dobrego obyczaju.

4. Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno:

a) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych;

b) upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;

c) Szczegółowe zasady korzystania z e-booka, w tym w szczególności obowiązki Stron, zasady korzystania oraz dalszego udostępniania, dokonywania opracowań zostały określone w Licencji, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§5

Składanie zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać bez ograniczeń czasowych, 24/7.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi postępować tak jak zostało to opisane poniżej:

a) wybrać jeden lub kilka interesujących go produktów i umieścić je w koszyku;

b) wybrać polecenie „Przejdź do koszyka”;

c) wypełnić elektroniczny formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami oraz prawem;

d) wysłać zamówienie w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia “Koszyk” oraz „Zamówienie”;

e) wybrać metodę i dokonać płatności.

3. Poprzez złożenie zamówienia klient zoobowiązuje się do zamieszczenia w formularzu zamówieniowym wszystkich danych umożliwiających jego identyfikacje oraz nawiązanie kontaktu w sytuacjach spornych, w szczególności aktualny i używany numer telefonu, adres e-mail.

4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także telefonicznie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.

6. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca ma prawo skontaktować się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.

7. Nieopłacenie zamówienia w ciągu 7 dniu skutkuje anulowaniem zamówienia.

8. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.

9. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta, potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach zamówienia.

10. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.

11. Zakupione dobra zostaną dostarczone dla Klienta w momencie opłacenia zamówienia oraz braku przeciwskazań spowodowanych nierzetelnie wypełnionym formularzem zakupowym.

§6
Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny produktów, usług, publikacji elektronicznych i e-book dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w PLN Brutto zwolnienie od podatku VAT – Art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług. Cena wiążącą Klienta uregulowania należności za wybrany towary / dobra jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Koszyk”.

2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:

a) przy zamówieniu produktów, usług i publikacji elektronicznych – przelew tradycyjny na rachunek bankowy RAW STUDIO Jakub Grabarczyk nr 40 1140 2004 0000 3902 8214 0483;

b) przy zamówieniu e-book i innych dostępnych pozycji – poprzez serwis płatności internetowych Paynow , zarządzany przez

„Bank” oznacza mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego 169.539.536 zł na dzień 01-01-2022 r. , realizujący płatności na rzecz Jakuba Grabarczyka;

d) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.;

e) Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

 

d) Przy zamówieniu e-book i innych dostępnych pozycji – poprzez serwis płatności internetowych WooCommerce Payments realizujący płatności na rzecz Jakuba Grabarczyka;

 

3. Skorzystanie z wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowych obwarowana jest zapoznaniem się z regulaminem oraz jego akceptacją. Sprzedawca nie odpowiada za treść regulaminu podmiotu realizującego płatności internetowych oraz nie ponosi odpowiedzialności w wyniku naliczenia dodatkowych opłat transakcyjnych.

4. W związku z realizacją złożonego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę bez VAT. W przypadku wyboru faktury bez VAT, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF lub JPG i dostarczenia jej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klient podczas składania zamówienia, przed dokonaniem płatności poinformuje o konieczności otrzymania faktury bez VAT. W przeciwnym razie, zostanie wydany paragon. Należy w tej sytuacji, nie finalizować zakupu poprzez stronę www.jakubgrabarczyk.com, lecz napisać bezpośrednio wiadomość z działu KONTAKT na stronie www.jakubgrabarczyk.com, lub osobiście na adres mailowy: jakubgrabarczyk.info@gmail.com

§7
Realizacja zamówienia

1. Po zaksięgowaniu płatności Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w sposób określony w ofercie sklepu internetowego, oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami dokonanymi z Klientem.

2. Zamówienie jest realizowane w terminie do 7 dni roboczych.

3. W przypadku zamówienia produktów dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:
a) wysyłka firmą kurierską InPost z odbiorem w wyznaczonym paczkomacie lub poprzez dostawę kurierską;

b) wysyłka poprzez Pocztę Polską;

4. Koszty przesyłki obciążają Klienta i zależą od wagi paczki. Koszty przesyłki są podawane podczas składania zamówienia. W przypadku przesłania zamówionych produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem wybranego przewoźnika Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych produktów obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności zobowiązany jest do spisania protokołu szkody.

5. W przypadku zamówienia usług lub treści cyfrowych realizacja zamówienia odbywa się zależnie od rodzaju zamówionej usługi/treści cyfrowej:

a) w odniesieniu do konsultacji online, zamówienia plików cyfrowych, realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanego przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej instrukcję pobrania zamówionych treści w formacie PDF. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania treści przez 14 dni od daty jej udostępnienia. Klient powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych treści na własnych nośnikach pamięci. W odniesieniu do zamówienia publikacji elektronicznej oraz e-book realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej instrukcję pobrania publikacji elektronicznej/e-book. Instrukcja pobrania publikacji elektronicznej/e-book wysyłana jest, zależnie od zgody Klienta na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, niezwłocznie bądź po upływie 14 dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania publikacji elektronicznej/e-book przez 14 dni od daty ich udostępnienia. Klient powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych publikacji elektronicznych/e-book na własnych nośnikach pamięci.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§8
Wymagania techniczne do korzystania z publikacji elektronicznych

 1. Każda publikacja elektroniczna/e-book opatrzona jest informacją o dostępnym formacie, w jakim doszło do zapisania informacji w pliku (np. PDF).

2. Przed zamówieniem publikacji elektronicznej/e-book Klient powinien sprawdzić czy urządzenie elektroniczne, na którym chce otworzyć plik zawierający publikację elektroniczną/e-book, obsługuje format w jakim publikacja została zapisana. Sprzedawca nie gwarantuje (nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności), że publikacja elektroniczna otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym, przy użyciu każdego programu posiadającego funkcję obsługi danego formatu pliku.

3. W przypadku problemów z dostępem do publikacji elektronicznej Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: jakubgrabarczyk.info@gmail.com

§9
Licencja

 1. Wszystkie publikacje elektroniczne/e-book dostępne w sklepie internetowym objęte są autorskim prawami majątkowymi.

2. Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na pobranie i zapisanie publikacji elektronicznej/e-book na własnych nośnikach pamięci.

3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów publikacji elektronicznej w jakikolwiek sposób jest zabronione.

4. Sprzedawca jest właścicielem autorskich praw majątkowych do e-booka i w związku z tym jest uprawniony do udzielania Klientom Licencji na korzystanie z niego na zasadach i w sposób przewidziany w niniejszych zapisach licencyjnych, w opisie e-booka w Sklepie lub w samym e-booku.

5. Oferowany e-book nie ma formy materialnej i nie jest w takiej formie wprowadzany do obrotu. Z tego powodu nie można mówić o wyczerpaniu praw autorskich do i zakazany jest dalszy nim obrót. Oznacza to w praktyce, że nie znajduje do niego zastosowanie przepisów ustawy o tzw. ,,dozwolonym użytku”. Udostępnienie ebooka osobom trzecim, nawet najbliższej rodzinie (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone.

6. Udzielona Ci licencja ma charakter Licencji niewyłącznej, niekomercyjnej, obowiązuje na terytorium Polski, i jest nieograniczona w czasie. Cena e-booka jest jednocześnie ceną udzielonej Licencji.

7. Licencja niekomercyjna uprawnia Cię do korzystania z e-booka wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, bez możliwości dokonywania jego sprzedaży (odsprzedaży), najmu, leasingu, dzierżawy, świadczenia usług lub innych czynności z innymi osobami trzecimi (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie).

8. W ramach licencji możesz korzystać z e-booka wyłącznie na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie, odtwarzanie, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci RAM) lub serwera jedynie na nośnikach, które należą do Ciebie i tylko na użytek własny.

9. Nie możesz w żaden sposób rozpowszechniać ani udostępniać nabytego e-booka, ingerować w jego treść lub wygląd, zarówno w całości jak i w ich części, przerabiać go, kopiować, tworzyć opracowań lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować.

10. Uprawnienia wynikające z udzielonej Licencji przysługują wyłącznie Klientom, tj. osobom, które nabyły e-book legalnie tj. zgodnie z obowiązującym regulaminem i zapisami Licencyjnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem korzystanie z e-booka w sposób sprzeczny z udzieloną licencją (np. poprzez udostępniania go innym osobom) może spowodować nie tylko odpowiedzialność cywilną ale także karną.

11. Postanowienia niniejszej licencji zaczynają wiązać Cię wraz z pierwszą czynnością, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią e-booka. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta, jego pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu a także w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość. W przypadku dokonania kilku czynności datę związania niniejszą Licencją określa data najwcześniejszej czynności.

12. Licencja ta nie uprawnia Cię do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że Sprzedawca udzieli na to wyraźną zgodę wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być obarczona dodatkowymi zobowiązaniami.

13. Każdy e-book może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o ewentualnej formie jego zabezpieczenia zostanie ujawniona w jego opisie. Nie możesz usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.

14. Sprzedawcy w każdej chwili przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli, czy korzystasz z e-booka zgodnie z udzielona Licencją. Uprawnienia kontrolne Sprzedawcy obejmują w szczególności prawo do żądania informacji i wyjaśnień w zakresie korzystania z e-booka a także dokonania nabycia e-booka (lub próba jego dokonania) od Klienta bez ujawniania tożsamości Sprzedawcy lub bez wskazania, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią odbywa się na polecenie Sprzedawcy.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z e-booka, w tym w przypadku zainteresowania komercyjnym wykorzystaniem, czy jego dalszą odsprzedażą proszę skontaktuj się ze mną pod tym adresem: jakubgrabarczyk.info@gmail.com

§10
Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności zamówionego produktu, usługi lub publikacji elektronicznej ze złożonym zamówieniem.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją.

3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakubgrabarczyk.info@gmail.com

4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezawierającej wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od prawidłowego złożenia reklamacji.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych.

§11
Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem (określanego w tym paragrafie jako konsument), z zastrzeżeniem ust. 11, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: jakubgrabarczyk.info@gmail.com

3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Postanowienie to nie dotyczy treści elektronicznych udostępnianych przez Internet.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu, który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§12
Zwroty

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2022 r.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.

3. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.